Thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế theo tháng năm 2014

Thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế theo tháng năm 2014.

Đối tượng sử dụng: doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm trước liền kề từ 20 tỷ trở lên.

  Tháng 1 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2013·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2013·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013·          Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013·          Thuế môn bài năm 2014.

Tháng 2 năm 2014

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN  tháng 1/2014·            Báo cáo sử dụng hóa đơn  tháng 1/2014·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

Ngày 28

Thời hạn cuối cùng để  doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Tháng 3 năm 2014

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2014·            Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 2/2014·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

Ngày

31

 • Báo cáo tài chính năm 2013
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013

·   Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

·   Thuế TNDN năm 2013

·   Thuế TNCN năm 2013

Tháng 4 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 3/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 3/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2014·          Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

Tháng 5 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 4/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 4/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 4/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2014

Tháng 6 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 5/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 5/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 5/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2014

Tháng 7 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 6/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 6/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 6/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2014·          Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

Tháng 8 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 7/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 7/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 7/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2014

Tháng 9 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 8/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 8/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 8/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2014

Tháng 10 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 9/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 9/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2014·          Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

Tháng 11 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 10/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 10/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2014

Tháng 12 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 11/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 11/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 11/2014

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014

Ngày 31

 • Tờ khai thuế Môn bài

Ghi chú: Chỉ áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau có thay đổi về thuế môn bài của năm tiếp theo, ví dụ:

–          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

–          Thay đổi vế vốn

–          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Tháng 1 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2014·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2014·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014·            Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014·            Thuế môn bài năm 2015

Tháng 2 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1/2015·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 1/2015·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2015

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015

Tháng 3 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2015·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 2/2015·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2015

 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015

Ngày

30

 • Báo cáo tài chính năm 2014
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014
 • Thuế TNDN năm 2014
 • Thuế TNCN năm 2014

 

– CHÚ Ý :

– Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

– DN Kê khai thuế GTGT theo tháng sẽ kê khai thuế TNDN theo tháng.

– DN mới thành lập sẽ nộp thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Các DN kê khai thuế théo quý sẽ có thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế théo hướng dẫn dưới đây:

Thời hạn nộp thuế và báo cáo thuế theo quý năm 2014

Nguồn : Hoclamketoan.edu.vn ( st )